Гаранционни условия на оборудване, предоставяно от Евротех къмпани ЕООД

Производителят гарантира съответствието на машината към изискванията на документация и на техническите условия и се задължава да изпълнява гаранционната поддръжка, при условие на спазване от потребителя на правилата за транспортиране, съхраняване, монтаж, експлоатация и поддръжка съгласно техническата документация на съответното оборудване.

При констатиране на повреди, дефекти и недостатъци в рамките на гаранционния срок, Купувачът информира писмено Продавача, а последният е 5-дневен срок извършва оглед (когато е необходимо) и дава становище относно вида и причината за възникване на повредата/дефекта/недостатъка, както и информира Купувача в какъв срок ще бъде отстранена повредата/дефекта/недостатъка или извършена замяна на съответния детайл. Окончателният срок за отстраняването се уговаря между двете страни. В случаи, че повредата/дефекта/недостатъка са възникнали вследствие на заводски дефект или по вина на производителя на оборудването, разходите за транспорт, труд и резервни части са за сметка на Продавача. Преди замяната на детайли и/или ремонт на съответното оборудване в рамките на гаранционния срок, се извършва задължителен оглед и диагностика по каква причина и по чия вина е настъпила повредата и в зависимост от резултата ремонтите и замените на детайли и части се извършват за сметка на съответното лице съгласно гаранционните условия.

В случаите, когато Продавачът извършва извънгаранционно обслужване в съответните хипотези, разходите за транспорт, труд, настаняване и резервни части са за сметка на Купувача.

Гаранцията се предоставя за оборудване, което се използва само по предназначение със съблюдаване на изискванията на техническия паспорт и инструкциите за експлоатация относно всеки тип, вид и модел оборудване.

В случай на предоставяне на гаранционно обслужване продавачът заменя части от оборудването с нови само при невъзможност да се отстрани дадената повреда посредством ремонтни дейности.
В случай, че за провеждането на гаранционен ремонт не се изискват някакви специални знания и навици и недостатъците в работата на оборудването могат да бъдат отстранени със замяната на отделни детайли, провеждането на гаранционното обслужване може да бъде извършено чрез доставка до купувача на съответните детайли и предоставянето на съответните инструкции по тяхната замяна. По време на замяната на повредените детайли купувачът не следва да се намесва в работата на други детайли и части по оборудването. За всяка от дейностите в подобни случаи трябва да има проведена писмена кореспонденция между купувача и продавача.

Загуба на гаранцията:

Гаранцията губи своята валидност и производителят не носи гаранционна отговорност в следните случаи:
1. В случай, че монтажът и пускането в експлоатация на оборудването са се извършили самостоятелно от купувача или с привличането на трети лица без предварителното съгласуване с продавача, освен ако в договора или в друг документ не е предвидено монтажа и пускането в експлоатация да се извършат от купувача.
2. Когато включването на оборудването към електро преносната мрежа се е извършило от лице, което няма необходимата квалификация.
3. Когато експлоатацията на оборудването се извършва от лица, които нямат необходимата квалификация и техническа грамотност и не са преминали обучение за работа с оборудването.
4. Когато оборудването се експлоатира не по предназначение или в условия, които не съответстват на изискванията на техническия паспорт и инструкциите за експлоатация относно всеки тип, вид и модел оборудване.
5. Когато на оборудването не е била извършвана необходимата профилактика и поддръжка съобразно изискванията на техническия паспорт и инструкциите за експлоатация относно всеки тип, вид и модел оборудване.
6. Когато има възникнали щети в резултат от липса или неправилно техническо обслужване на оборудването, включително, но не само когато не са били съблюдавани инструкциите по отношение на обема и честотата на операциите за техническо обслужване, подробно описани в инструкциите по експлоатация.
7. Когато има повреди и произтичащите от тях последствия като например, механично или друго въздействие – надрасквания, нарушена цялост, промяна на свойствата на материалите, химически въздействия, използване на експлоатационни течности, които не отговарят на предписаните в инструкцията за експлоатация технически характеристики, използване на неодобрени резервни части и аксесоари, монтиране на части без спазване на съответните препоръки.
8. Когато оборудването няма заземяване или е свързано с електрозахранване, което не съответства на изискванията в настоящото ръководство по експлоатация.
9. В случаите, когато по оборудването има външни повреди, следи от попадане на чужди тела или в някой от механизмите, признаци от неправилно използване на суровината или признаци от използване на суровина, непредназначена за работа с настоящото оборудване.
10. Когато оборудването самостоятелно е било модифицирано, ремонтирано без знанието и съгласието на продавача или в неговата конструкция са били извършвани изменения.
11. Когато има щети, предизвикани от форсмажорни събития.

Гаранцията не се разпространява върху:

1. Детайли, които подлежат на износване като например, но не само бутала, втулки, конусни втулки, формиращи втулки, ролки, матрици, сита, ножове, шнекови винтове и лагери.
2. Изделия от гума като например, но не само семерини, маншети, гумени кръгове, различни уплътнения.
3. Материали по поддръжка като смазочни материали, греси, масла, маслени филтри, маркучи и др.
4. Отслабване на крепежни елементи като заваръчни елементи и движещи се части.
5. Повреди, породени от употребата на оборудването при наличие на ясни симптоми за наличие на неизправност.
6. Косвени последици от всяка повреда.
7. Всички компоненти на оборудването, които са били променени или трансформирани след датата на доставянето на оборудването и последиците от тези промени върху други части или компоненти на оборудването.
8. Всички дейности по техническото обслужване и поддръжка на оборудването съгласно инструкцията за експлоатация на оборудването, дефинирана от производителя или неговия упълномощен представител.

Евротех Къмпани ЕООД
Плевен, Западна Индустриална Зона
Бул. Българска Авиация 17, адм. сграда, офис 306, +359 88 99 555 37